YÖNETİCİ VE DENETÇİ ÜCRETLERİNİN VERGİSEL DURUMU

Yönetici ve denetçi ücretlerinin gelir vergisi karşısındaki durumu ile ilgili olarak yapacağımız anlatıma öncelikle ücretin tanımı ile başlayalım.

 

Ücretin Tanımı

Ücreti tarif eden 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 61. maddesinde; “Ücret işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir” şeklinde tanımlanmaktadır.

Ücret Olarak Vergilendirileceği Hükmü

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.” hükmü yer almış olup, aynı maddenin 4. bendinde ise; yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatlerinde ücret olarak vergilendirileceği hüküm altına alınmıştır.

Uygun Bir Ücret İsteyebilir

Diğer taraftan, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 34. maddesinde yönetici tarif edildikten sonra, 35-38’inci maddelerinde bunların görevleri ve sorumlulukları belirtilmiş; 40. maddesinde ise “...Yönetici yönetim planında veya kendisiyle yapılan sözleşmede bir ücret tayin edilmemiş olsa bile kat maliklerinden uygun bir ücret isteyebilir” denilmiştir.

Bir Karar Yoksa Giderlerin Yarısına Katılmaz

“Kat malikleri kurulu, kat malikleri arasından atanmış yöneticinin normal yönetim giderlerine katılıp katılmayacağı, katılacaksa, ne oranda katılacağını kararlaştırır. Bu yolda, bir karar alınmamış ise, yönetici yönetim süresince kendisine düşen normal yönetim giderlerinin yarısına katılmaz.” hükmü yer almıştır. Yani kat malikleri arasından atanmış olan yönetici için alınmış aksi bir karar yoksa yönetici aidatın yüzde 50’sini ödemeyebilir.

Dışarıdan Gelen Yöneticinin Ücreti Vergilendirilir

Buna göre, yönetici ve denetçilerin kat malikleri dışından seçilmesi halinde, kendisine yönetim planında ya da sözleşmede saptanan ücret ödemesi durumunda ücretin vergilendirilmesi gerekir.

Vergilendirilmeme Durumu

Yönetici ve denetçilerin kat malikleri arasından seçilmesi durumunda ise yönetim giderinin tamamına katılmaması yönünde alınacak kararla veya kısmen katılmaması sebebiyle sağlanan menfaatin görev ve sorumluluklarının külfeti olarak değerlendirip vergilendirilmemelidir.

Aidat Bedelinin Üzerindeki Ödeme Vergilendirilir

Yönetici ve denetçilerin kat malikleri arasından seçilmesinin akabinde yöneticiye yönetim giderinin  üzerinde (aidatın) bir ödeme yapılması durumunda yönetim giderinin üstünde olan kısmının vergilendirilmesi gerekmektedir.

Ahmet Hüsamettin Kaya

SM Mali Müşavir - Bilirkişi

CFE (Uluslararası Suistimal İnceleme Uzmanı)

Kaynak: Timtas Life Dergisi

Timtaş Yönetim A.Ş. | Bu sitede bulunan yazılı ve görsel materyalin her hakkı saklıdır.